Algemene voorwaarden

 4inkoopprijs

 Hierna te noemen: 4inkoopprijs onderdeel van de TabPoint groep.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 4inkoopprijs zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 4inkoopprijs worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 4inkoopprijs ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van 4inkoopprijs zijn vrijblijvend en 4inkoopprijs behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 4inkoopprijs. 4inkoopprijs is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 4inkoopprijs dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling - en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling dient te geschieden per vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van 4inkoopprijs.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door 4inkoopprijs bent u een bedrag van vijfentwintig euro (euro 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien 4inkoopprijs haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de

incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van 4inkoopprijs om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is 4inkoopprijs gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door 4inkoopprijs.

Artikel 4. Levering

4.1 De door 4inkoopprijs opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan 4inkoopprijs verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door 4inkoopprijs geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 4inkoopprijs garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u 4inkoopprijs daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft 4inkoopprijs de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7)werkdagen na aflevering aan 4inkoopprijs te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts

geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Voordat U een product retour zend dient u dit eerst bij ons te melden telefonisch of via email.

Retour zendingen die niet worden aangemeld kunnen door 4inkoopprijs worden geweigerd.

7.4 4inkoopprijs kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die aan haar door grove opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel is ontstaan door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen. 4inkoopprijs is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.5 Het eventueel door 4inkoopprijs te vergoeden schadebedrag zal nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 4inkoopprijs is nimmer gehouden tot het vergoeden van schade anders dan zaak- en/of personenschade.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien 4inkoopprijs producten aan de afnemer levert, is 4inkoopprijs nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop 4inkoopprijs ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door 4inkoopprijs na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door 4inkoopprijs in behandeling te worden genomen.

8 .2 Garantie wordt uitsluitend verleend op vertoon van de originele factuur. Op alle artikelen wordt 3 maanden (vanaf datum factuur) garantie verleend. Een eventuele afwijkende (langere) garantietermijn staat aangegeven op de factuur.

8.3 Er is geen sprake van garantie indien:

-het gaat om normale slijtage.

-er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht zonder toestemming van 4inkoopprijs en/of de fabrikant.

-er geen originele (ongewijzigde en leesbare) factuur kan worden overlegd

-de gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.

-de schade is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

8.4 batterijen en adaptors

-hebben een garantie termijn van 1 maand aangezien de levensduur na deze periode word bepaald door zorgvuldig of onzorgvuldig gebruik, ten aanzien van het opladen en hoe intensief een batterij word gebruikt.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en 4inkoopprijs, dan wel tussen 4inkoopprijs en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en 4inkoopprijs, is 4inkoopprijs niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 4inkoopprijs.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 4inkoopprijs ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 4inkoopprijs gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 4inkoopprijs kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan 4inkoopprijs schriftelijk opgave doet van een adres, is 4inkoopprijs gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan 4inkoopprijs schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door 4inkoopprijs gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat 4inkoopprijs deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met 4inkoopprijs in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 4inkoopprijs vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 4inkoopprijs is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.